Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – De prijs
Artikel   7 – Betaling
Artikel   8 – Levering
Artikel   9 – Intellectuele eigendom
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Herroepingsrecht
Artikel 12 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 13 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 14 – Verplichtingen van ‘essentialiving’ bij herroeping
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17- Wijziging van de Algemene Voorwaarden ‘essentialiving’

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden (cursussen);
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of (toegang tot) digitale inhoud op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden ‘essentialiving’;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ‘essentialiving’ en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en de ondernemer (‘essentialiving’) gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming:

‘essentialiving’.

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gaby Suhr.

Van der Venstraat 2
5212 NM  ‘s-Hertogenbosch
gaby@essentialiving.info
KvK-nummer: 17194444
Btw-nummer: NL148486538B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ‘essentialiving’ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ‘essentialiving’ en consument.
 2. Alvorens de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. ‘essentialiving’ biedt op haar site www.essentialiving.info producten en digitale inhoud in cursusvorm aan.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ‘essentialiving’ niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Aanvaarding van een aanbod geschiedt door de consument digitaal.
 2. De overeenkomst komt vervolgens tot stand zodra ‘essentialiving’ de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod digitaal heeft bevestigd.

 

Artikel 6 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of digitale inhoud genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief btw en voor producten exclusief verzendkosten.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of digitale inhoud niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

Artikel 7 – Betaling

 1. De betaling van de op www.essentialiving.info aangeboden producten en digitale inhoud geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes.
 2. Producten en digitale inhoud dienen betaald te zijn alvorens zij geleverd worden.

 

Artikel 8 – Levering

 1. Als plaats van levering van producten geldt het adres dat de consument aan ‘essentialiving’ kenbaar heeft gemaakt.
 2. Levering van digitale inhoud geschiedt door het aan de consument beschikbaar stellen van een toegangscode tot die digitale inhoud.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van te leveren producten berust bij ‘essentialiving’ tot het moment van bezorging aan de consument.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op geleverde producten en digitale inhoud berusten uitsluitend bij ‘essentialiving’.
 2. Over digitale inhoud verkrijgt de consument uitsluitend gebruiksrechten.
 3. Consumenten mogen door ‘essentialiving’ geleverde producten en digitale inhoud niet verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Consumenten die gebruik maken van aangeboden digitale inhoud (cursussen) wordt geadviseerd zich op de hoogte te stellen van de visie van ‘essentialiving’ op leefwijzen. Consument is zelf verantwoordelijk om bij twijfel aan gezondheid of bij het hebben van gezondheidsklachten, een arts te raadplegen of het verstandig is om betreffende cursus te volgen.
 2. Het volgen van een cursus geschiedt voor eigen risico. ‘essentialiving’ is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de consument mocht lijden als gevolg van het volgen van een aangeboden cursus, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan ‘essentialiving’ toe te rekenen opzet of grove schuld.
 3. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid van schade geldt ook voor schade ten gevolge van het gebruik van duurzame gegevensdragers, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging van digitale berichten, onderschepping of manipulatie van digitale berichten door derden of door      programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en ander kwaadaardige programmatuur.

 

Artikel 11 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in punt 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
 3. Herroeping dient digitaal te geschieden met gebruikmaking van het bij deze voorwaarden gevoegd formulier ‘Modelformulier voor herroeping’.

Bij digitale inhoud:

 1. De consument kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in punt 4 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Herroeping dient digitaal te geschieden met gebruikmaking van het bij deze voorwaarden gevoegd formulier ‘Modelformulier voor herroeping’.

Keuze voor de optie van uitsluiting van het herroepingsrecht dient de consument bij aanvaarding van het aanbod kenbaar te maken op de bestelsite van ‘essentialiving’.

 

Artikel 12 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

 

Artikel 13 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het ‘Modelformulier voor herroeping’.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in punt 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 14 – Verplichtingen van ‘essentialiving’ bij herroeping

 1. ‘essentialiving’ stuurt na ontvangst van de melding van herroeping onverwijld digitaal een ontvangstbevestiging.
 2. ‘essentialiving’ vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ‘essentialiving’ in rekening gebracht voor het geretourneerde product.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ‘essentialiving’.
 2. Bij ‘essentialiving’ ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ‘essentialiving’ binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient ‘essentialiving’ in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ‘essentialiving’ en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden ‘essentialiving’

 1. ‘essentialiving’ kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

‘s-Hertogenbosch, december 2015

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping