Algemene
Voorwaarden

Inhoudsopgave

 

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Essentialiving
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – De prijs
Artikel   7 – Betaling
Artikel   8 – Levering
Artikel   9 – Intellectuele eigendom
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Herroepingsrecht
Artikel 12 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel 13 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel 14 – Verplichtingen van Essentialiving bij herroeping
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Essentialiving

 

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: producten, digitale inhoud, (online en fysieke) diensten van Essentialiving;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Dienst: de diensten die fysiek of online door Essentialiving geleverd worden;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm door Essentialiving geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Essentialiving: ingeschreven bij de KvK onder nummer 17194444, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Klant: ondernemer of consument die deze Algemene Voorwaarden aanvaart en de wederpartij is van Essentialiving;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Essentialiving en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en (online en fysieke) diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Product: fysiek product dat door Essentialiving geleverd wordt;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Essentialiving gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

Artikel 2 – Identiteit van Essentialiving

 

Naam onderneming: Essentialiving
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Gaby Suhr
E-mail: hello@essentialiving.com
KvK-nummer: 17194444
Btw-nummer: NL001744994B09

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Essentialiving en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Essentialiving en klant.
 2. Alvorens de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten zal de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld.

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

 1. Essentialiving biedt op haar site www.essentialiving.com producten, digitale inhoud en (online en fysieke) diensten aan.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en (online en fysieke) diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Essentialiving niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

 1. Aanvaarding van een aanbod geschiedt door de klant digitaal.
 2. De overeenkomst komt vervolgens tot stand zodra Essentialiving de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod digitaal heeft bevestigd.

 

 

Artikel 6 – De prijs

 

 1. De in het aanbod van digitale inhoud en (online en fysieke) diensten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief btw, en voor producten exclusief verzendkosten.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten, digitale inhoud, en (online en fysieke) diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

 

Artikel 7 – Betaling

 

 1. De betaling van de op www.essentialiving.com aangeboden producten, digitale inhoud en (online en fysieke) diensten geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes.
 2. Producten, digitale inhoud en (online en fysieke) diensten dienen betaald te zijn alvorens zij geleverd worden.

 

 

Artikel 8 – Levering

 

 1. Als plaats van levering van producten geldt het adres dat de klant aan Essentialiving kenbaar heeft gemaakt.
 2. Levering van digitale inhoud geschiedt door het aan de klant beschikbaar stellen van toegang tot die digitale inhoud.
 3. Levering van online diensten geschiedt op (een) tussen klant en Essentialiving overeengekomen tijdstip(pen) via Zoom-sessies.
 4. Levering van fysieke diensten geschiedt op een in het aanbod kenbaar gemaakte plaats en tijd.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van te leveren producten berust bij Essentialiving tot het moment van bezorging aan de klant.

 

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op geleverde producten, digitale inhoud en (online en fysieke) diensten berusten uitsluitend bij Essentialiving.
 2. Over digitale inhoud verkrijgt de klant uitsluitend gebruiksrechten.
 3. Klant mag door Essentialiving geleverde producten, digitale inhoud en (online en fysieke) diensten niet verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren.

 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 

 1. Essentialiving kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van Essentialiving is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Essentialiving voor het aanbod heeft ontvangen.
 3. Essentialiving heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om schade ongedaan te maken.
 4. Het volgen van een cursus geschiedt voor eigen risico. Essentialiving is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de klant mocht lijden als gevolg van het volgen van een aangeboden cursus, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Essentialiving toe te rekenen opzet of grove schuld.
 5. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid van schade geldt ook voor schade ten gevolge van het gebruik van duurzame gegevensdragers, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging van digitale berichten, onderschepping of manipulatie van digitale berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en ander kwaadaardige programmatuur.

 

 

Artikel 11 – Herroepingsrecht

 

 1. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een (online of fysieke) dienst gaat klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De consument ziet gelijktijdig met de aanvaarding van het aanbod af van diens recht op herroeping.
 2. Enkel in het geval dat digitale inhoud niet direct, maar in delen of op termijn, uitgevoerd wordt, heeft de klant gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, het recht van herroeping. Herroeping moet altijd schriftelijk aan Essentialiving worden medegedeeld.
 3. Wanneer digitale inhoud of een (online of fysieke) dienst en een product als een geheel worden geleverd, gaat het recht op herroeping in vanaf de dag, na de dag dat de klant het product heeft ontvangen op het door hem of haar opgegeven adres.
 4. Herroeping van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk, wanneer de klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.
 5. Wanneer een (online of fysieke) dienst al gedeeltelijk is nagekomen zal Essentialiving binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de herroeping, pro rata het bedrag vergoeden dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Essentialiving tot aan het moment van herroeping is nagekomen.
 6. Wanneer de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

Artikel 12 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

 

Artikel 13 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het ‘Modelformulier voor herroeping’.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in punt 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

 

Artikel 14 – Verplichtingen van Essentialiving bij herroeping

 

 1. Essentialiving stuurt na ontvangst van de melding van herroeping onverwijld digitaal een ontvangstbevestiging.
 2. Essentialiving vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Essentialiving in rekening gebracht voor het geretourneerde product.

 

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Essentialiving.
 2. Bij Essentialiving ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Essentialiving binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De klant dient Essentialiving in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 16 – Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen Essentialiving en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Essentialiving

 

 1. Essentialiving kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 

‘s-Hertogenbosch, april 2024

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy